روز ملی دختر

Posted by monire (yazd, Iran) on 13 November 2007 in Plant & Nature.

میلاد حضرت معصومه مبارک

امسال این روز به نام روز ملی دختر اعلام شده
و البته حیات خوابگاه دختران دانشگاه صنعتی اصفهان هم ریسه کشی شد که رنگ چراغ ها همراه با برگ های زرد درختان جلو خاصی به خوابگاه داد

صبح ساعت 8 برای سوپریز دخترهای ساکن خوابگاه دم در خوابگاه گل میخک پخش میکردند
شیرینی گل محمدیش به ما رسید

Canon PowerShot S3 IS
2/1 second
F/4.0
6 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon